Ekstraordinære forhold

KEM SA er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis KEM SA godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor KEM SA sin kontroll, og som KEM SA ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

KEM SA er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra KEM SA sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.